نتایج جستجو برای «خصوصی سازی»

بررسی بازده شرکتها به منظور ارزیابی اثر انتقال مالکیت به بخش خصوصی

پایان نامه کامل و آماده بررسی بازده شرکتها به منظور ارزیابی اثر انتقال مالکیت به بخش خصوصی

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل