فایل های دسته بندی جغرافیا - صفحه 1

روند گسترش شهر رضوانشهر در دو دهه اخیر با تاثیر آن بر کاربری اراضی شهری پیرامون

پایان نامه کامل و آماده روند گسترش شهر رضوانشهر در دو دهه اخیر با تاثیر آن بر کاربری اراضی شهری پیرامون

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحلیل بررسی بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده شهر نقده ( با تأکید بر خیابان ها و راههای دسترسی )

پایان نامه کامل و آماده تحلیل بررسی بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده شهر نقده ( با تأکید بر خیابان ها و راههای دسترسی )

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل