فایل های دسته بندی حقوق - صفحه 1

حمایت کیفری از اطفال درکودک آزاری جنسی درحقوق ایران

پایانامه کامل و اماده حمایت کیفری از اطفال درکودک آزاری جنسی درحقوق ایران

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تخفیف مجازات و تحولات آن از منظر قانون مجازات اسلامی 1392

پایان نامه کامل و آماده تخفیف مجازات و تحولات آن از منظر قانون مجازات اسلامی 1392

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جنبه های حمایتی از حقوق متهم در قانون آیین دادرسی کیفری و اسناد بین المللی

پایان نامه کامل و آماده جنبه های حمایتی از حقوق متهم در قانون آیین دادرسی کیفری و اسناد بین المللی

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

استاني شدن بودجه و آثار آن بر فرآيند تهيه،تصويب، اجرا و نظارت در ایران

پایان نامه کامل و آماده استاني شدن بودجه و آثار آن بر فرآيند تهيه،تصويب، اجرا و نظارت در ایران

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جرم انگاری خشونت های جنسی، جسمی در قانون جمهوری اسلامی ایران

پایان نامه کامل و آماده جرم انگاری خشونت های جنسی، جسمی در قانون جمهوری اسلامی ایران

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پیشگیری وضعی از جرم و تاثیر آن در کاهش جرم سرقت

پایان نامه کامل و آماده پیشگیری وضعی از جرم و تاثیر آن در کاهش جرم سرقت

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پایان نامه پایان نامه درباره جعل و تزویر در قانون مجازات اسلامی

پایان نامه کامل و آماده پایان نامه درباره جعل و تزویر در قانون مجازات اسلامی

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحول مفهوم خسارت زیست محیطی و نحوه جبران آن در حقوق بین الملل

پایان نامه کامل و آماده تحول مفهوم خسارت زیست محیطی و نحوه جبران آن در حقوق بین الملل

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پایان نامه ضمان پزشک مطالعه تطبیقی در حقوق ایران ومصر

پایان نامه ضمان پزشک مطالعه تطبیقی در حقوق ایران ومصر

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2قبلی · بعدی