رابطه بین مؤلفه‌های جنسی و مهارت‌های ارتباطی با رضایت زناشویی در زنان متأهل شهر گچساران

دسته بندي : علوم انسانی » روانشناسی و علوم تربیتی
چکیده
این تحقیق به منظور بررسی رابطه بین مولفه های جنسی و مهارتهای ارتباطی بارضایت زناشویی درزنان متاهل انجام گرفت. تحقیق حاضر از نوع همبستگی جامعه مورد نظر کلیه ی زنان (زنان متاهل) شهرگچساران و تعداد نمونه مورد نظر200 نفراز آنهایی که به مراکز مشاوره مراجعه و تمایل به همکاری داشتند به صورت تصادفی در دسترس انتخاب شدند. ابزارهای به کار رفته در این پژوهش شامل: پرسشنامه رضایت زناشویی، مقیاس مهارتهای ارتباطی، پرسشنامه چندوجهی مسائل جنسی می باشد که بر روی آزمودنی ها اجرا شد و داده های بدست آمده به کمک نرم افزارspss نسخه 19 و با روشهای آمار توصیفی(میانگین، انحراف استاندارد) و آمار استنباطی (مثل ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون ساده، رگرسیون چندگانه همزمان) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج این تحقیق نشان داد که : بین مهارت های ارتباطی و رضایت زناشویی رابطه مثبت معنادار وجود دارد. بین مولفه های جنسی و رضایت زناشویی رابطه معنادار وجود ندارد. مسائل جنسی و مهارتهای ارتباطی پیش بینی کننده رضایت زناشویی می باشد.از بين ابعاد مهارتهای ارتباطی، تنها مهارتهاي ارتباطي سخن گفتن و مهارتهاي ارتباطي تفسير و شفاف‌سازي صحبت‌هاي مخاطب، پيش‌بين معني‌داري براي نمره‌ي کلی رضایت زناشویی، بودند. در نتیجه سلامت جامعه به سلامت و پویایی نظام خانواده وابسته است و سلامت و تعادل و تعالی نظام خانواده نیز به کیفیت روابط بین زن و شوهر، و رضایت زناشویی بستگی دارد.
کلمات کلیدی: مهارت های ارتباطی، مولفه های جنسی، رضایت زناشویی


فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده.......................................................................................................................................................................................1

فصل نخست: مقدمه و کلیات
1-1- مقدمه............................................................................................................................................................................3
1-2-بیان مسئله....................................................................................................................................................................5
1-3-اهمیت وضرورت مسئله..............................................................................................................................................8
1-4-اهداف تحقیق.............................................................................................................................................................10
1-4-1-اهداف علمی..........................................................................................................................................................10
1-4-2-اهداف کاربردی.....................................................................................................................................................10
1-5-تعاریف واصطلاحات..................................................................................................................................................11
1-5-1- تعاریف مفهومی...................................................................................................................................................11
1-5-2- تعاریف عملیاتی...................................................................................................................................................12
فصل دوم: پیشینه پژوهش
2-1-مقدمه...........................................................................................................................................................................14
2-2- مفاهیم نظری رضایت زناشویی.............................................................................................................................15
2-3- رضایت زناشویی.......................................................................................................................................................17
2-4-عوامل تاثیرگذاربر رضايتمندي زناشويي...............................................................................................................19
2-5-عوامل توفیق وحفظ زناشویی.................................................................................................................................24
2-6-ارتباط جنسی ورضایت زناشویی............................................................................................................................25
2-7-ارتباط جنسی.............................................................................................................................................................27
2-8-نقش های جنسیتی..................................................................................................................................................28
2-9-رابطه جنسی:یک رخداد جسمی............................................................................................................................29
2-10-رابطه جنسی یک رخداد روان شناختی.............................................................................................................30
2-11-مولفه های جنسی.....................................................................................................................................................30
2-11-1-حرمت جنسی.......................................................................................................................................................30
2-11-2-اشتغال ذهنی جنسی..........................................................................................................................................31
2-11-3-آگاهی جنسی.......................................................................................................................................................31
2 -11-4-قاطعیت جنسی...................................................................................................................................................32
2-11-5-کنترل جنسی بیرونی..........................................................................................................................................33
2-11-6-رضایت جنسی.......................................................................................................................................................34
2-11-7-انگیزش جنسی.....................................................................................................................................................35
2-11-8-اضطراب جنسی....................................................................................................................................................36
2-11-9-کنترل جنسی درونی...........................................................................................................................................36
2-11-10-نظارت جنسی.....................................................................................................................................................36
2-11-11-ترس از رابطه جنسی .......................................................................................................................................36
2-11-12-افسردگی جنسی................................................................................................................................................37
2-12-نظریه ها و مفاهیم ...................................................................................................................................................37
2-12-1-نظریه فمینیستی................................................................................................................................................. 37
2-12-2-نظریه فروید...........................................................................................................................................................38
2-12-3-نظریه اریک فروم..................................................................................................................................................39
2-12-4-نظریه فرانکل..........................................................................................................................................................41
2-12-5-نظریه مزلو..............................................................................................................................................................41
2-12-6-نظریه پرلز .............................................................................................................................................................42
2-12-7-نظریه هورناي ......................................................................................................................................................42
2-12-8-نظریه رشدشناختی ............................................................................................................................................43
2-12-9-نظریه یادگیري اجتماعی....................................................................................................................................43
2-12-10-دیدگاه اسلام .....................................................................................................................................................44
2-12-11-نظریه وابس........................................................................................................................................................45
2-12-12-دیدگاه اریکسون................................................................................................................................................46
2-12-13-دیدگاه آلفرد آدلر..............................................................................................................................................46
2-12-14-نظریه میشل ......................................................................................................................................................47
2-12-15-نظریه سربین......................................................................................................................................................47
2-13-عوامل موثر بر نارضايتي جنسي در زندگي زناشويي.........................................................................................48
2-14-ارتباط ومهارتهای ارتباطی......................................................................................................................................51
2-15-انواع ارتباط................................................................................................................................................................53
2-16-محتوی کلام (موضوع گفتگو)...............................................................................................................................53
2-17-موانع ارتباط مؤثر....................................................................................................................................................53
2-18-مفاهیم نظری ارتباط.............................................................................................................................................54
2-19-مهارتهای ارتباطی...................................................................................................................................................55
2-20-مهارتهای ارتباطی ورضایت زناشویی.................................................................................................................57
2-21-پیشینه تحقیقاتی در خصوص ارتباط بین متغیرهای پژوهش....................................................................61
2-22-فر ضيه ها...............................................................................................................................................................66
فصل سوم: روش تحقیق
3-1-طرح پژوهش............................................................................................................................................................70
3-2-جامعه ونمونه آماری...............................................................................................................................................70
3-2-1-جامعه...................................................................................................................................................................70
3-2-2-نمونه آماری........................................................................................................................................................70
3-3-داده های جمعیت شناختی پژوهش...................................................................................................................71
3-4-ابزار پژوهش.............................................................................................................................................................73
3-4-1-پرسشنامه رضایت زناشویی.............................................................................................................................73
3-4-2-پایایی پرسشنامه رضایت زناشویی اینریچ ...................................................................................................73
3-4-3-مقیاس مهارتهای ارتباطی................................................................................................................................74
3-4-4-پایایی مقیاس مهارتهای ارتباطی...................................................................................................................75
3-4-5-پرسشنامه چندوجهی مسائل جنسی ...........................................................................................................75
3-4-6-پایایی پرسشنامه چندوجهی جنسی ............................................................................................................76
3-5-نحوه اجرا:.................................................................................................................................................................77
3-6-تجزیه وتحلیل داده‌ها.............................................................................................................................................77

فصل چهارم: یافته های تحقیق
4-1- یافته های توصیفی متغیرهای پژوهش.............................................................................................................79
4-2 - ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش...........................................................................................................81
4-3- بررسی یافته های پژوهش.................................................................................................................................84
فصل پنجم: نتیجه گیري و پیشنهادها
5-1-خلاصه .....................................................................................................................................................................99
5-2-بحث و نتیجه گیري............................................................................................................................................100
5-3 جمع بندی و نتیجه گیری نهایی......................................................................................................................113
5-4-محدودیات.............................................................................................................................................................114
5-5-پیشنهادات ..........................................................................................................................................................114
پیوست ها
پیوست-الف: پرسشنامه مهارتهاي ارتباطی..............................................................................................................117
پیوست-ب: پرسشنامه رضایت زناشویی اینریچ ......................................................................................................121
پیوست-ج: پرسشنامه چند وجهی مسائل جنسی................................................................................................125
منابع
منابع فارسی ...................................................................................................................................................................135
منابع لاتین .....................................................................................................................................................................145
چکیده انگلیسی..............................................................................................................................................................149

فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول 3-1: فراواني، درصد و درصد تراكمي پاسخگويان بر اساس ميزان تحصيلات .............................71
جدول 3-2: فراواني، درصد و درصد تراكمي پاسخگويان بر اساس شغل ..................................................71
جدول 3-3: فراواني، درصد و درصد تراكمي پاسخگويان بر اساس تعداد فرزندان ..................................72
جدول 3-4- توصیف سن و مدت زمان ازدواج پاسخگویان ..........................................................................72
جدول 4-1: ميانگين و انحراف استاندارد مهارتهاي ارتباطي .......................................................................79
جدول 4-2: ميانگين و انحراف استاندارد مسائل جنسي ..............................................................................80
جدول 4-3: ميانگين و انحراف استاندارد رضايت زناشويي ..........................................................................81
جدول 4-4: ماتریس همبستگی متغیرهای مهارت های ارتباطی با رضایت زناشویی ............................82
جدول 4-5: ماتریس همبستگی متغیرهای مسائل جنسی با رضایت زناشویی .......................................83
جدول4-6 . رگرسیون خطی ساده رضایت زناشویی روی مهارت های ارتباطی زنان متأهل ..................84
جدول 4-7: رگرسيون با ورود همزمان براي پيش‌بيني نمره‌ي كلي رضايت زناشويي از روي
مهارتهاي ارتباطي .................................................................................................................................................85
جدول 4-8: رگرسيون با ورود همزمان براي پيش‌بيني بُعد رضايت زناشويي از روي مهارتهاي
ارتباطي ....................................................................................................................................................................86
جدول 4-9: رگرسيون با ورود همزمان براي پيش‌بيني بُعد ارتباطات از روي مهارتهاي ارتباطي ......87
جدول 4-10: رگرسيون با ورود همزمان براي پيش‌بيني بُعد حل تعارض از روي مهارتهاي
ارتباطي .................................................................................................................................................................. 88
جدول 4-11: رگرسيون با ورود همزمان براي پيش‌بيني بُعد تحريف آرماني از روي مهارتهاي
ارتباطي ....................................................................................................................................................................89
جدول 4-12: رگرسيون با ورود همزمان براي پيش‌بيني نمره‌ي كلي رضايت زناشويي از روي مسائل جنسي ......................................................................................................................................................................90
جدول 4-13: رگرسيون با ورود همزمان براي پيش‌بيني بُعد رضايت زناشويي از روي مسائل
جنسي ....................................................................................................................................................................92
جدول 4-14: رگرسيون با ورود همزمان براي پيش‌بيني بُعد ارتباطات از روي مسائل جنسي ...........93
جدول 4-15: رگرسيون با ورود همزمان براي پيش‌بيني بُعد حل تعارض از روي مسائل جنسي ......94
جدول 4-16: رگرسيون با ورود همزمان براي پيش‌بيني بُعد تحريف آرماني از روي مسائل جنسي .95
جدول 4-17: رگرسيون قدم به قدم براي پيش‌بيني رضايت زناشويي از روي مهارتهاي ارتباطي و مسائل جنسي .........................................................................................................................................................96

دسته بندی: علوم انسانی » روانشناسی و علوم تربیتی

تعداد مشاهده: 3629 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.docx

فرمت فایل اصلی: Docx

تعداد صفحات: 150

حجم فایل:321 کیلوبایت

 قیمت: 11,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
  • محتوای فایل دانلودی: