اثر بخشي زوج درماني شناختي- رفتاري گروهي بر پربارسازي روابط زناشويي

دسته بندي : علوم انسانی » روانشناسی و علوم تربیتی
چکیده
پیوند زوج ها آغازگر رسمی اجتماعی است که تداوم آن موجب استحکام بنیاد خانواده است. امروزه همسران در جهت افزایش صمیمیت و بهبود روابط زناشویی از مداخلات و آموزشهای تخصصی بهره می‌گیرند.
هدف کلی پژوهش حاضر بررسی اثربخشی زوج‌درمانی شناختی- رفتاری گروهی بر پربارسازی روابط زناشویی زوجین است. پژوهش حاضر از نوع طرح‌ آزمایشی آزمون و پس آزمون است. جامعه آماری پژوهش شامل والدین کودکان مهد کودکی واقع در شهر تهران در سال 1393، می‌باشد. نمونه آماری شامل 80 نفر از والدین(40 زوج) است که به شیوه نمونه‌گیری تصادفی انتخاب و به حکم قرعه در دو گروه آزمایش(20 زوج) و گروه گواه(20 زوج) جایگزین شدند. زوجین گروه آزمایش به مدت 10 جلسه 90 دقیقه‌ای تحت آموزش زوج‌درمانی گروهی مبنی بر رویکرد شناختی-رفتاری قرار گرفتند.ابزار پژوهش پرسشنامه رضایت‌مندی انریچ بود که آزمودنی ها قبل و بعد آموزش زوج درمانی آن را تکمیل نمودند. نتایج نشان داد که آموزش زوج درمانی گروهی مبنی بر رویکرد شناختی-رفتاری بر رضامندی زناشویی زوجین به طرز معناداری اثر مثبت داشته و رضامندی زناشویی زوجین را افزایش داده‌است.
کلید واژه‌ها: زوج‌درمانی گروهی، رویکرد شناختی-رفتاری، رضامندی زناشویی

فهرست
عنوان صفحه
فصل یکم مقدمه پژوهش
1-1-مقدمه 2
2-1- بیان مساله 3
3-1 اهمیت و ضرورت تحقیق 6
4-1 اهداف پژوهش 8
5-1 فرضیه‌های پژوهش 9
فصل دوم پیشینه پژوهش
2-1- رضایت‌مندی از روابط زناشویی 12
2-2-خشنودی در خانواده و عوامل موثر بر آن 13
2-3- عوامل موثر در تحکیم روابط زناشویی 15
2-4- رویکرد زوج‌درمانی شناختی- رفتاری 21
2-5- فرآیند درمان در زوج‌درمانی شناختی- رفتاری 22
2-6- مداخلات درمانی در زوج درمانی شناختی- رفتاری 23
مداخلات درمانی جهت تغییرات شناختی 23
تکنیک‌های درمان‌شناختی 25
مداخلات درمانی جهت بهبود مهارت‌های رفتاری 25
مداخلات درمانی جهت بهبود مهارت‌های ارتباطی 28
آموزش مهارت‌های ارتباطی 29
2-7- زوج‌درمانی گروهی 33
2-8- پیشینه و سابقه پژوهش 36
پژوهش مرتبط با رضایت‌مندی در روابط زناشویی 36
پیشینه تجربی تحقیق در داخل کشور 36
پیشینه تجربی تحقیق در خارج از کشور 38
پژوهش مرتبط با زوج‌درمانی شناختی-رفتاری 42

فصل سوم روش تحقیق
3-1- روش پژوهش 48
3-2- جامعه آماری 48
3-3- نمونه و روش نمونه‌گیری 48
3-4- ابزار جمع‌آوری اطلاعات و اندازه‌گیری 49
3-5- روش اجرای پژوهش 50
3-6- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها 52
فصل چهارم یافته های پژوهش
4-1- مقدمه 54
4-2- توصيف داده ها 54
1-مرحله پيش آزمون ..... 54
2-مرحله پس آزمون ......... 55
4-3- تحليل داده‌ها 56
فصل پنجم بحث و نتیجه‌گیری
5-1- بحث و نتیجه گیری 60
5-2- محدودیت پژوهش 63
5-3- پيشنهادهاي پژوهشی 64
5-4-پيشنهادهاي کاربردی 64
منابع.....................................................................................................................................................................66
پیوست 71

دسته بندی: علوم انسانی » روانشناسی و علوم تربیتی

تعداد مشاهده: 3186 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.doc

فرمت فایل اصلی: Docx

تعداد صفحات: 120

حجم فایل:417 کیلوبایت

 قیمت: 9,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
  • محتوای فایل دانلودی: