بررسی موانع استقرار دولت الکترونیک در شرکت گاز استان اردبیل

دسته بندي : علوم انسانی » مدیریت
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده 1
فصل اول : کلیات تحقیق
1-1 مقدمه 2
1-2 بیان مسأله 3
1-3 اهمیت وضرورت موضوع 6
1-4 اهداف تحقیق................................................................................................................. ................6
1-4-1 اهداف آرمانی........................................................................................................ .....................6
1-4-2 اهداف ویژه........................................................................................................... .....................7
1-5 سؤالات تحقیق.......................................................................................................... ......................7
1-5-1 سؤالات اصلی......................................................................................................... ....................7
1-5-2 سؤالات فرعی........................................................................................................... ..................7
1-6 فرضیه¬های تحقیق ..7
1-7 تعاریف مفهومی 8
1-7-1دولت الکترونیک 8
1-7-2 عوامل مدیریتی 8
1-7-3 عوامل سازمانی 8
1-7-4 عوامل فنی ................................................................................................................... .............8
1-7-5 عوامل انسانی .............................................................................................................. ..............9
1-7-6 عوامل مالی.............................................................................................................. ..................9
1-7-7 عوامل محیطی.......................................................................................................... ..................9
1-8 تعاریف عملیاتی.............................................................................................................. ...............10
1-9 قلمرو تحقیق..................................................................................................................... ...........10
1-9-1 قلمرو موضوعی تحقیق................................................................................................ .............11
1-9-2 قلمرو مکانی.................................................................................................................. ......... 11
1-9-3 قلمرو زمانی.................................................................................................................. ...........11
1-10چهارچوب نظری ومدل مفهومي تحقيق......................................................................... ................11
فصل دوم : مروري بر تحقيقات انجام شده
2-1مقدمه........................................................................................................ ........................13
2-2 بخش اول: دولت 14
2-2-1 تعریف دولت................................................................................................................. 14
2-2-2 پیشینه تشکیل دولت...................................................................................................... 14
2-3 بخش دوم: فناوری اطلاعات................................................................................................ 15
2-3-1تعریف فناوری اطلاعات و ارتباطات................................................................................. 15
2-3-2 پیشینه فناوری اطلاعات.................................................................................................. 15
2-4 بخش سوم: دولت الکترونیک................................................................ 15
2-4-1 چگونگی شکل گیری دولت الکترونیک......................................................... 15
2-4-2 ماهیت دولت الکترونیک......................................................................... 16
2-4-3 تعریف دولت الکترونیک............................................................................ 17
2-4-4 ويژگي‌هاي دولت الکترونيک....................................................................... 18
2-4-5سنخ شناسی خدمات دولت الکترونی................................................................ 19
2-4-6 کاربردهای دولت الکترونیک........................................................................... 20
2-4-7 ساختار دولت الکترونیک................................................................................. 22
2-4-8 دلایل گرایش به دولت الکترونیکی....................................................................... 23
2-4-9 مزایای دولت الکترونیکی.................................................................................... 27
2-4-10 الگوهای پیاده سازی مرحله ای دولت الکترونیک................................................... 29
2-4-11 مدل های دولت الکترونیک............................................................................................. 43
2-4-12 مدلهای ارزیابی آمادگی الکترونیکی...................................................................................... 45
2-4-13 زیرساختها و ملزومات پیاده سازی دولت الکترونیک............................................................. 46
2-4-14مقایسه دولت سنتی یا دولت بوروکراتیک با دولت الکترونیکی..... 49
2-4-15 مراحل تکامل دولت الکترونیک............................................................. 50
2-4 -16 اثرات ناشی از عدم ایجاد دولت الکترونیک......................................................... 51
2-4-17 موانع دولت الکترونیک........ ........................................................................................................ 51
2-4-18 شاخص های دولت الکترونیک.............................................................................................. 58
2-4-19- دولت الکترونیک و کشور ایران........ 59
2-4-20- شاخص دولت الکترونیک در ایران....... 62
2-21- پیشینه تحقیقات انجام شده...................................................................................................... 65
2- 22- جمع بندی مبانی نظری .........67
فصل سوم : مواد و روش ها
3-1- مقدمه ................................................................................................................................69
3-2-روش تحقیق ................................................................................................................................69
3-3- جامعه و نمونه آماری 70
3-4- نمونه آماری وروش نمونه گیری 70
3-5- ابزار گردآوری اطلاعات .............................................................................................................71
3-6- نحوه¬ی تدوین پرسشنامه ................................................................................................................71
3-7 -روایی پرسشنامه............................................................................................................................. 72
3-8- پایایی................................................................................................................................. 73
3-9 -روش های آماری................................................................................................................. 79
3-10- روش تجزیه و تحلیل داده-ها.................................................................................................... 74
فصل چهارم: نتايج
4-1- مقدمه 75
4-2- يافته هاي توصيفي 75
4-2-2- متغیرجنسيت 76
4-2-1- متغیرسن 76
4-2-3- متغیر سطح تحصیلات 77
4-2-4- متغیر سابقه کار 77
4-3- آزمون کولموگروف و سمیرنوف 78
4-4- یافته های استنباطی 78
4-4-1-تحلیل فرضیه ها با استفاده از آزمون تک نمونه ای 78
4-4-2- آزمون فریدمن 82
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
5-1- مقدمه 90
5-2- بحث و نتیجه گیری آمار توصیفی تحقیق 90
5-3- بحث و نتیجه گیری آمار استنباطی تحقیق 90
5-3-1- موانع (عوامل) محیطی 93
5-3-2- موانع (عوامل) مالی 94
5-3-3- موانع(عوامل) انسانی 94
5-3-4- موانع(عوامل) سازمانی 95
5-4- پیشنهادات پژوهشی 100
5-5- محدودیت ها 100
5-6- مقايسه نتايج پژوهش 101
پیوست 102
منابع 129
چکیده انگلیسی 135
فهرست جداول
جدول 2-1- موانع پیاده سازی دولت الکترونیک از دیدگاه جونیفرانیل 52
جدول 2-2- تعداد و ضریب نفوذ تلفن در ایران 63
جدول2-3-گزارش ضریب نفوذ اینترنت در ایران 64
جدول 2-4- گزارش ضریب نفوذ اینترنت دراستان اردبیل 64
جدول 3-1- نحوه بخش بندی سوالات پرسشنامه 72
جدول3-2- صفات کیفی و ارزشهاي عددي گزینه‌هاي پرسشنامه 72
جدول3-3- نتايج بررسي پايايي پرسشنامه تحقيق 74
جدول4-1- توزیع فراوانی نمونه آماری بر حسب جنسیت 76
جدول4-2- توزیع فراوانی نمونه آماری بر حسب گروه سنی 76
جدول4-3- توزیع فراوانی نمونه آماری بر حسب سطح تحصیلات 77
جدول4-4- توزیع فراوانی نمونه آماری بر حسب سابقه کار 77
جدول شمار4-5- آزمون نرمال بودن داده ها 78
جدول شماره 4-6- آزمونt. 78
جدول 4-7- نتایج آزمون t برای شاخص های عوامل شش گانه 80
جدول 4-8- رتبه بندی شاخص های حذف نشده موانع استقرار دولت الکترونیک 81
جدول 4-9- رتبه بندی موانع استقرار دولت الکترونیک 82
جدول 4-10- رتبه بندی شاخص های عوامل مدیریتی 83
جدول 4-11- رتبه بندی شاخص های عوامل سازمانی 84
جدول 4-12- رتبه بندی شاخص های عوامل فنی 85
جدول 4-13- رتبه بندی شاخص های عوامل انسانی. 85
جدول 4-14- رتبه بندی شاخص های عوامل مالی 86
جدول 4-15- رتبه بندی شاخص های عوامل محیطی 87
جدول 4-16- رتبه بندی کلی شاخص های موانع استقرار دولت الکترونیک 88
جدول 5-1- رتبه بندی موانع استقرار دولت الکترونیک در شرکت گاز استان اردبیل 92
جدول 5-2- مقايسه نتايج پژوهش 101


فهرست اشكال
عنوان صفحه
شکل (1-1) مدل مفهومي 12
شکل(2-1)مراحل تکامل دولت الکترونیک 50
شکل(5-1) مدل نهايي 97
شکل(5-1) مدل نهايي 98
شکل(5-3) مدل نهايي 99
چکیده
توسعه تکنولوژی یکی از مهمترین ویژگی های عصر جدید است. دولت الکترونیک به معنی پذیرش تکنولوژی ها توسط دولت به منظور افزایش کارایی و بهره وری خدمات عمومی می باشد و شناسایی موانع یکی از پیش زمینه های مهم پیاده سازی موفق دولت الکترونیک است. هدف پژوهش حاضر بررسی موانع استقرار دولت الکترونیک در شرکت گاز استان اردبیل می باشد. ..................................................................................
واژه های کلیدی: فناوری اطلاعات، دولت الکترونیک، عوامل مدیریتی، عوامل سازمانی، عوامل انسانی، عوامل مالی، عوامل فنی، عوامل محیطی

دسته بندی: علوم انسانی » مدیریت

تعداد مشاهده: 3709 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.doc

فرمت فایل اصلی: docx

تعداد صفحات: 160

حجم فایل:2,334 کیلوبایت

 قیمت: 10,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
  • محتوای فایل دانلودی: